Försäljningsvillkor

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för VortexVRs produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och VortexVR

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar VortexVR de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

 

2 Beställning

2.1 Beställning av VortexVRs produkter sker via www.VortexVR.se. För att en beställning skall vara bindande för VortexVR, måste beställningen skriftligen bekräftas av VortexVR före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i VortexVR sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är VortexVR ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. 

2.3 Orderläggning på privatkundskonto skall avse köp för privat, ickekommersiellt bruk. VortexVR förbehåller sig rätten att neka försäljning om beställningsvolym av vara inte kan härledas till privat bruk.

 

3 Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. 

3.2 VortexVR ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om VortexVR ombesörjer transport skall kunden ersätta VortexVR utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. 

3.3 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice info@vortexvr.se. Eventuella skador ska anmälas inom 1 månader från det att de upptäcks. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Rätten att reklamera felet gäller alltid i tre år från det att du mottog produkten. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av VortexVR.se.

3.4 Vi erbjuder leverans via PostNord eller UPS till hela Sveriges territorium.

PostNord "Global Express" (5 dagar)
UPS Express - (1 dag)
UPS Standard - (2-3 dagar)

3.5 Vi skickar alla varor från vårt lager i Warszawa, Polen, och det tillkommer inga andra avgifter än det totala priset inklusive moms vid själva inköpstillfället.

E-postinfo@vortexvr.se

Telefon: (+46) 76 085 84 90
eller (+48) 690 970 584

Lageradress:
Vortex Virtual Reality, Patriotow 110/112B, 04-844, Warszawa, Polen

Vi skickar alla varor från vårt EU lager i Warszawa, Polen, och det tillkommer inga andra avgifter än det totala priset inklusive moms vid själva inköpstillfället.
Vårt import VOEC/VAT nummer: 2045346
Länk till Skatteetaten i Norge där du kan finna vår VOEC registrering.

4 Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till VortexVR häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på VortexVR eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. VortexVR åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar. 

5 Pris och betalning

5.1 På VortexVR hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt (moms) och andra skatter och pålagor men exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt VortexVR gällande prislista på leveransdagen. VortexVR.se levererar endast inom Sverige.

5.2 VortexVR förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 

5.3 Vid beställning från VortexVRs hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. VortexVR utfärdar faktura på Leveransdagen. 

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

5.5 Vår samarbetspartner för kort- och direktbetalning är Stripe. Du kan betala med kreditkort eller Apple Pay genom Stripe. Du kan läsa mer om säkerheten bakom Stripe här: https://stripe.com/docs/security/stripe

Stripe accepterar de vanligaste svenska betalkorten, VISA, MasterCard, AmericanExpress och Apple Pay.
Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. All information rörande transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. mycket säkra. Har du problem med betalningen, kontakta VortexVR.se kundtjänst.

Du kan läsa mer om säkerheten bakom Stripe här: https://stripe.com/docs/security/stripe

5.6 Du kan även betala via PayPal som är en global säker betalningslösning.

6 Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har VortexVR rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det VortexVR anmodat kunden att betala förfallet belopp, får VortexVR genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver VortexVR avtalet har VortexVR även rätt till skadestånd.

 

7 Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir VortexVR egendom till dess de till fullo betalats. 

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan VortexVR skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

 

8 Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att returnera ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Produkten måste vara i samma skick som du fått den och inte skadad på något sätt. Du kan även ångra köpet på delar av din beställning, och inte på alla produkterna om du så vill.

 • Returnera produkten med original emballage i samma skick som du mottog den, inom 14 dagar efter det datum som du mottagit varorna.
 • Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 • Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. 
 • Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig VortexVR rätten att fakturera kunden 10% av varans värde upp till 500kr. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.
8.2 Vi accepterar återbetalning vid följande tillfällen:
  1. Om du helt enkelt vill annullera din beställning
  2. Om varorna aldrig kom fram
  3. Skada vid ankomst
  4. Fel vid tillverkning eller skada efter användning
  5. Om du ändrar Dig (Öppet Köp)
  6. Om du fått en felaktig produkt

8.3 Om du upptäcker ett fel på en produkt du köpt av oss har du möjlighet att skicka in denna för undersökning och eventuell åtgärd. I vissa fall behöver produkterna skickas på service. 

E-postinfo@vortexvr.se

Telefon: (+46) 8 519 71 955

Varorna skickas till vårt EU Lager. Adress:
Vortex Virtual Reality, Patriotow 110/324, 04-846 Warszawa, Polen

Du gör din retur genom att kontakta oss, via mail info@vortexvr.se, med beställningsnummer, din email som du använde vid beställning samt en bild på produkten som du vill returnera samt en förklaring. Du kan även använda dig av standardformuläret för ångerrätt på www.konsumentverket.se. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

9 Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från VortexVR. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 

9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den. 

9.3 Förbrukningsvaror som batterier, bläckpatroner och toners lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan. 

9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 

9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla. 

9.6 Kom ihåg att skador uppkomna pga för mycket damm i datorn förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta datorn stå på golvet utan att hänga upp den under skrivbordet. Gör rent den några gånger per år genom luft på burk och öka på så sätt datorns livslängd.

 

10 Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta VortexVR via kundservice via email till info@vortexvr.se.

10.2 Om VortexVR konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska VortexVR på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. 

Om du skickar in din produkt en av VortexVR.se:s servicepartners, eller om VortexVR.se skickar din produkt vidare till en servicepartner, kan servicepartnern ta kontakt med dig som kund direkt.

 

11 Ansvar för fel

11.1 VortexVR är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 

11.2 VortexVR ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 

11.3 VortexVR ansvar omfattar inte: 

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med VortexVR instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom VortexVR kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 

11.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till VortexVR förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till VortexVR ordinarie arbetstid. På VortexVR begäran skall representant från kunden närvara underVortexVR arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos VortexVR eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. 

11.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som VortexVR ansvarar för skall kunden ersätta VortexVR enligt VortexVR vid varje tillfälle gällande prislista. 

11.6 VortexVR ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot VortexVRmed anledning av fel.

 

12 Personanpassning och profilering

Genom att acceptera försäljningsvillkoren och bli kund hos VortexVR, godkänner du att vi personanpassar innehållet på webbsidan baserat på ditt rörelsemönster och historik, samt att informationen används för att du ska ta emot relevant marknadsföring på externa sidor.

Detta gör vi med hjälp av externa och interna informationskapslar och system, bland annat genom att analysera information om hur du använder webbsidan, vilka produkter du kollar på, vad du har köpt och vad du är intresserad av.

 

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för VortexVR enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

13.2 VortexVR ansvar omfattar endast direkta förluster. VortexVR ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som VortexVR inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

13.3 VortexVR.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. 

13.4 Skulle VortexVR vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är VortexVR fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter. 

14 Överlåtelse av avtalet

14.1 VortexVR får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 

14.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

  

15 Personuppgifter

15.1 När du genomför ett köp på VortexVR.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. 

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. 

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@vortexvr.se

VortexVR.se lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för VortexVR. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. VortexVR bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 

15.2 Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

Om du kontaktar VortexVR.se via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du VortexVR.se via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

16 Skiljedom eller tvist

16.1 Privatpersoner: VortexVR följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 

16.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

 

17 Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som VortexVR.se, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från VortexVR.

 

18 Förändring av försäljningsvillkor

VortexVR förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.